روح كيو كوشين اين است :

«سر را پايين،چشم ها را بالا ودهان را بسته نگه داريد. ذهن را آزاد كنيد و از همان شروع كار با توجه با امر تواضع فرزندي به ديگران خدمت كنيد».

«سر را پايين نگه داريد وچشم را بالا» به اين معني است كه هميشه بايد بلند همت باشيد ودر رفتار وگفتار فروتن .«دهان را بسته نگه داريد »به اين معني است كه نبايد احساساتي شويد وتماما احساساتتان را بيان كنيد ومنظور از ذهن آزاد اين است كه نسبت به ديگران سخاوتمند

باشيد. شما بايد همواره مهربان،سخت كوش ودرستكار باشيد.«تواضع فرزندي »به عنوان نقطه شروع به اين معني است كه براي شروع هر كاري ابتدا بايد در مقابل پدر ومادر تواضع

داشته باشيد. اين گونه وظيفه شناسي ووفاداري باعث مي شود در مقابل ديگران فروتن باشيد،

به دوستي ها اعتماد كنيد،به خدا ايمان داشته باشيد و به معلمانتان احترام بگذاريد. تمامي اينها شما را هدايت مي كند تا خانواده وزادگاهتان را دوست داشته باشيد.

به ديگران خدمت كنيد.يعني به افرادي كه در اطراف شما هستند كمك كنيد. به عبارت ديگر

به جامعه خدمت كنيد واين به معني وفاداربودن به كشور است. من باز هم بر اين امر تاكيد مي كنم كه روح وايد ئو لوژي كيو كوشين در دنياي امروز مفهوم بسيار عميق دارد. دنيايي كه در آن اشخاص براي به دست آوردن رفاه،كشور وجامعه ي خود را قرباني مي كنند. هر كدام از شما كه كيو كوشين را دوست دارد بايد خود را از نظر جسمي وروحي قوي كند.

 (دنیای کاراته)


 فهرست مطالب :

روح كيو كوشين

مقررات « دوجو» در كيو كوشين كاراته   

  نرمش و تمرينات 45 دقيقه اي

  كاتاهاي كيو كو شين كاراته      

  بونكاي كاتا چيست؟

  انواع ماكي وارا


مقررات « دوجو» در كيو كوشين كاراته   

 

كاراته با تواضع شروع مي شود وبا تواضع خاتمه مي يابد." سوساي ماس اوياما"

 

1-هنرجويان مي بايستي به محض ورود به كلاس" دوجو" احترام گذاشته ودو بار"اوس"  

بگويند. يك بار با ورود به سوي جلو كلاس" شين ذن" وبار دوم به سوي هنر جويان حاضر در كلاس.

2-هنر جويان مي بايستي به موقع وسر وقت در كلاس حضور داشته باشند. كساني كه با تأخير در كلاس حاضر مي شوند پس از اداي احترام ،به حالت رسمي" سي زا " سر پايين ،چشم ها بسته مي نشيند ومنتظر فرمان دعوت به كلاس ا ز سوي مربي مي شود.

پس دريا فت فرمان در حالي كه هنوز در حالت « سي زا » مي باشد احترام گذاشته و« اوس»

مي گويد(به جاي كلمه اوس مي توان از جمله «شيتسوري شيما سو» يعني از اينكه نظم كلاس را به هم زدم پوزش مي طلبم ا ستفاده نمود) سپس به آخر كلاس ملحق مي شود. بايد دقت نمود

كه هرگز از جلوي ديگرهنر جويان خصوصا ارشدهاي كلاس عبور ننمايد.

3-هنر جويان مي بايستي در حفظ ونگهداري دوگي ( لباس كاراته )، ساق بند ، دستكش و... كوشا بوده وبا تميز نگاه داشتن وخوشبوومعطرنمودن آنها سبب تشويق وتشجيع ديگران در

انجام آن به بهترين وجه گردند،خصوصا « دوگي » بايد تميز باشد. آرم كيوكو شين بايستي

بر روي قسمت چپ لباس نصب گردد. شكافتگي ها وپارگي هاي لباس بايد بي درنگ تعمير

گردد. همچنين بايد دقت نمود كه لوازم ولباس نا مناسب بيا نگر بي توجهي هنر جو به ساير

هنر جويان ودوجو تلقي مي شود.                                                                                  4- در خلال تمرين سعي شود دوگي خود را حركت ندهيد وجا بجا نكنيد،در هر زماني از تمرين اگر تصميم به مرتب كردن ويا درست كردن لباستان گرفتيد اين امر با پشت نمودن به كلاس ، بسيار سريع وآرام انجام شود.

5- به درجات بالاتر واعضاي قديمي مي بايست احترامي شايسته گذاشته شود،هنگامي كه ارشد يا هركمربند سياه وارد كلاس مي شود،همه هنر جويان بايد ايستاده و«اوس» نمايند.

6- قبل از مواجه شدن وسلام نمودن به ارشد يا استاد، هنر جويان مي بايست «اوس » نموده وبه همان ترتيب سابق عمل نمايند. اين قاعده وقانون مي بايست در خارج از «دوجو» نيز به همان كيفيت اجرا شود وبايستي هميشه ازاستاد خود قدرداني نماييم.

7- چناچه با شخصي كه درجه او نا مشخص است مواجه شديد مي بايست همانند يك ارشد بالاتر از خودتان بااو بر خورد نماييد.

8- هنگامي كه هنر جويان با يكديگر دست مي دهند مي بايست براي نشان دادن اعتماد و تواضع وفروتني از هر دو دست استفاده نمايند و« اوس » بگويند. اين قاعده حتي هنگامي

كه خارج از « دوجو » مي باشيم ، لازم الاجرا بوده وبه همان كيفيت مي بايست عمل شود.

خصوصا در برخورد با درجا ت بالاتر بايد اين امر را رعايت نمود.

9- هنر جويان مي بايستي در جواب استاد با صداي بلند "ا و س " نموده وعكس العمل هاي

سريعي در پاسخ به فرمان او داشته باشند. پاسخ هاي كند ونه چندان خوب ، غير مؤدبانه

تلقي مي شود.

10- هنر جويان مي بايست در خلال تمرين تمام توجه وتمركز حواس خود را بر روي تكنيك ها معطوف داشته وبه ذهن ويا چشم هاي خود اجازه سر گرداني را ندهند. مي بايست تقدير

خالصانه با توجه بيشتر نسبت به استاد وساير هنر جويان داشته باشد. دقت نمايند كه هرگز

بدون رعايت وقاروحرمتي كه سزاوارآن است آموزش را شروع ننماييد. در خلال تمرين ،

فرمان راحت باش به هنر جويان داده خواهد شد.‌( منظور حالت رسمي " سي زا " به حالت

راحت « آنزا» ( آ گورا ) مي باشد. در طول اين مدت مي بايست از نا آرام نمودن كلاس وصحبت با ديگران يا هر نوع عملي كه سبب بي نظمي در كلاس گردد،خوداري نمود.

 

 

11- هنر جويان نبايستي بدون كسب اجازه كلاس را ترك نمايند،در موارد ضروري كه شما

مجبور به ترك سريع كلاس مي باشيد بايد مؤدبانه ودراسرع وقت موضوع خود را به استاد اطلاع داده وكسب اجازه نماييد.

12- براي جلوگيري از بروزخسارات وصدمات ،هنرجويان نبايستي از ساعت ،گردن بند و...

ويا هر نوع لوازم تزئيني در خلال تمرين استفاده نماييد. صرفا استفاده از عينك در زماني

كه " كوميته " ( مبارزه ) صورت نمي گيرد مجاز مي باشد. در خلا ل كوميته ( مبارزه )

چنان كه استفاده ازساق بند، كا پ و... سفارش شده است برداشتن عينك ويا استفاده ازلنزهاي

درون چشمي قويا توصيه مي گردد.

 

13- مكان آموزش مكان مقدس ومحترمي است ، لذا هنر جويان نبايد از كلاه يا آفتاب گير در محل آموزش استفاده نماييد ويا با كلام زشت وقبيح در باشگاه تكلم ننمايند.همچنين صرف غذا وبه پا كردن كفش در" دوجو" مجاز نمي باشد. پس از تمرين روزانه در هر كلاس ، كليه هنر جويان مي بايست در تنظيف ومرتب نمودن كلاس مشاركت داشته وبايد توجه نمود كه حفاظت

ونگهداري از سالن تمرين به عنوان مكان ارزشمند، حايز اهميت مي باشد.

14-هنر جويان بايد به روح رفاقت ودوستي احترام گذاشته وراه حقيقت كيو كوشين را تحت  تأ ثير رفتارهاي دلسرد كننده ويا كينه توزانه خود قرار ندهند، احساسات منفي در كوميته  (مبارزه )، نبايد جايگاهي داشته باشد.

15- كليه هنر جويان مي بايستي از شايعات بي اساس واظهارات اهانت آميز در خصوص ساير هنر جويان كلاس ويا سبك پرهيز كنند.

16-هنر جويان مي بايستي مشتاق شركت در مسابقات كيو كوشين بوده واندوخته هايي را كه از استاد خود فرا گرفته اند، به كار گيرند.

17-هنر جويان بايد تلاش نما يند تا پس از كسب اجازه از استا د مر بوطه از ساير كلاس هاي

كيو كوشين كاراته ديدار نمايند.

18-هنر جويان مي بايستي از قدم گذاشتن در راهي كه برداشت ضعيفي از سازمان جهاني

كيو كوشين كاي كان كاراته ترسيم مي نمايد، كاملا خودداري نموده ومسلما نبايستي از تكنيك هاي فرا گرفته در آ سيب رساني عمدي به ديگران استفاده نمايند، مگر در موارد اضطراري

كه زندگي خود يا همسرش در خطر قرار گيرد.

19-هنر جويان بايد كوشش نمايند در زندگي روزمره ،آبرومند وبا شرا فت زندگي كنند وهرگز روح كيو كوشين را فراموش نكنند. سرت را پايين نگه دار ( فروتن ومتوا ضع باش)،چشم ها

را باز نگه دار ( بلند همت باش )، كمتر سخن بگو ( فكر كردن مقدم بر سخن گفتن است ) ،

خوش قلب باش ( با ديگران با احترام وفروتني رفتار كن ) ،نسبت به ديگران مهربان بوده ،

فرزندي با تقوا وخدا ترس باش كه اين خود نقطه شروع است (در حفاظت واحترام به والدين

كوشش كن ) .

(دنیای کاراته)


نرمش و تمرينات 45 دقيقه اي

 

نرمش :

( هر حركت 10 مرتبه )

1- سانچين داچي – يوي- كامائيته : سيكن چودان سوكي – سيكن جودان سوكي –اوراكن شومن اوچي –

   اوراكن سايو اوچي – اوراكن مواشي جودان اوچي – سيكن آگو اوچي – نوري .

2- كيبا داچي –يوي – كامائيته : اوراكن شيتا اوچي – هيجي جودان سوتو اوچي –هيجي جودان آگه اوچي –

   هيجي اوروشي اوچي – نوري

 

يوي داچي :

ايبوكي سان كاي

1- هيداري سانچين داچي – يوي – كامائيته : : سيكن جودان اوكه – سيكن چودان سوتواوكه –

   سيكن چودان اوكه -– سيكن گدان باراي-  سيكن چودان اوچي اوكه–سيكن گدان باراي- نوري .

2- سانچين داچي – يوي- كامائيته : شوتوگامن سوتو اوچي – شوتوساكوتسوداچي –

   شوتوساكوتسواوچي كومي- شوتوگامن اوچي اوچي- شوتوسوتوهيزواوچي – نوري

  

يوي داچي :

ايبوكي سان كاي (سه مرتبه)- شين كوكيويوكائي (چهار مرتبه)- مرتب كردن لباس

1- هيدراي زنكوتسوداچي (يون جوگو) : ماي كه آگه گري .

   ميگي زنكوتسوداچي (يون جوگو) : ماي كه آگه گري- نوري

2- هيكوداچي :هيزاگري – هاي سوكوكسن گري – چوسوكومايگري جودان –نوري

يوي داچي : ايبون سان كاي – مرتب كردن لباس

3- يوي داچي (يون جوگو): يوكوكه آگه گري – كانستسوگري – سوكوتويوكرگري –

اوشيرو جودان كه آگه گري – اوشيرو كاكاتوكين گري – اوشيرو كاكاتومواشي گري – نوري

4- يوي داچي : چوسو كوگدانمواشي گري-چوسوكوچودان مواشي گري-چوسوكوجودان مواشي گري-

سوتوجودان تاي سوكومواشي كه آگه گري – اوچي جودان سوكوتومواشي كه آگه گري

سيزا – ماكسو – آگورا – ماكسويامه – ري- جوگاي  – نوري

يوي داچي : شين كوكيو

5- ميگي زنكوتسوداچي (يون جوگو): كاكه اوكه – سيكن چودان گياكوسوكي .

هيدراي زنكوتسوداچي (يون جوگو): كاكه اوكه – سيكن چودان گياكوسوكي .

6-  هيدراي زنكوتسوداچي: نوگاره (4 مرتبه)

 

ميگي زنكوتسوداچي: گياكونوگاره (4 مرتبه)


      كاتاهاي كيو كو شين كاراته      

سي ين چين ((seienchin

سي ين چين يعني فاتح وغلبه كننده بر فاصله يا حمله كننده.جنگجويان سامورايي در ژاپن فئودال اغلب به سفر هاي چند ماهه مي رفتند كه در طول آن نياز به تثبيت قدرت وروح

خود در طول يك دوره زماني داشتند.اين كاتا طولاني وكند به همراه فنون زيادي است كه در

كيبا داچي اجرا مي شوند. ضمنا به روح قوي هم نياز خواهد داشت. كلمه ي سي ين چين

را به صورت به درون كشيدن هم مي توان معنا كرد. از طرفي ديگر معني كلمه آن مبهم

وناشناخته است. اغلب به معني «طوفان درون آرامش »آمده است ومعني تحت اللفظي آن

«حمله به پاسگاه  مرزي شورشيان »يا «عقب راندن دشمن»است كه البته بستگي دارد كه با چه نوع حروف الفبايي چيني نوشته شود. انتخا ب اين اسم بيا نگر لازمه غلبه فرد بر ضعف

روحي وراندن هر نوع تمايل وخواسته نفساني در مبارزه زندگاني است وشخص بايستي آن

روحيه انزوا وعزلت رااز خود براند.

سوشي هو ((sushiho

سوشي هو يعني 54 مرحله. سوشي هواز كلمات يوسه شي ((useshi

با تلفظ اوكيناوا كلمات كانچي براي عدد 54 گرفته شده وهويعني قدم زدن.

ساير سبك هاي كراته اين كاتاي پيشرفته را گوجوشي هو ((gojushiho مي نامند.

اين كاتا يكي از دو كاتاي بسيار پيشرفته مكا تب شوريته (شمالي)است.در ضمن

ممكن است يك رابطه عددي بين اسم وتعداد حركات اين كاتا در فرم اصلي اش وجود داشته باشد. چرا كه عدد 54 تحقيقا با فلسفه ي بودايي رابطه دارد.

گاريو(  (garyu

گاريو يعني اژدها ي خوابيده ولميده. در فلسفه ي ژاپن،مرد بزرگي كه در تاريكي وابهام مي ماند. گاريو ناميده مي شود. اژدها بسيار قدرتمند است. اما اژدهاي لميده تا زماني كه لازم نباشد قدرت خود را نشان نمي دهد. ضمن اين كه،يك كاراته كار واقعي هيچ گاه لاف نمي زند،

توانايي هاي خود را پنهان مي كند وهيچ گاه اصل فروتني وتواضع را فراموش نمي كند.

همچنين در فلسفه ژاپن كلمه گاريو به مرد بزرگ اطلاق مي شود كه گمنام مانده است. اين

كاتا توسط «سوساي اويا ما »درآن دوران آغازين زندگي كاراته شان بود.

يك كاراته كاي واقعي بايستي روحيه تواضع وفروتني را در خود ايجاد كند ومانند اژدهايي كه لميده باشد،در عين قدرت نمي خواهد قدرت خود را به رخ ديگران بكشاند.

سي پاي ((seipai

سي پاي تلقظ اوكينا وايي حروف كانجي براي عدد 18 است (به صورت جوهاچي وبه زبان ژاپني تلفظ مي شود.)اين كاتا در ساير سبك هاي كاراته تحت عنوان سي پايت يا 18 دست ناميده مي شود. عدد 18 از نظر بودايي ها يعني 3*6 گرفته شده است. به طوري كه 6 نماينده

رنگ،صدا،مزه، رايحه،لامسه وعدالت بوده و3 هم به منزله ي خوبي ،بدي وصلح است.

(دنیای کاراته) 

 


(دنیای کاراته)

 

 بونكاي كاتا چيست؟

 

(بونكاي عبارت است از فهم ودرك كاربرد عملي تكنيك هاي كاتا)

 

براي اين كه كاتا،ارزش خقيقي وواقعي خود رابراي كراته كا داشته باشد،حركات هر كاتا مي بايستي مورد مطالعه وبررسي قرار گيرد وتمامي اين حركات عملا مورد تجزيه قرار مي گيرد.

ديد گاه خوب وعملي دستيابي به چنين حالتي اين است كه فرد آنقدر تمرين كند تا حركات پاي او به صورت

طبيعي وخودكار جابجا شود. با انجام چنين روشي،فرد قادر خواهد بود كه زاويه وريتم حركات پاي خود را

به راحتي تغيير دهد. به اين ترتيب مي تواند درك وفهم كامل تري نسبت به توانايي هاي خود داشته باشد.

پيشنهاد مي شود،هميشه سعي كنيد كه حداقل به دنبال يافتن كاربرد عملي در هر حركت باشيد. اگر اين سه كاربرد را هم پيدا نكرديد،مهم نيست،چرا كه ارزش واهميت تمرين در همان تحقيق،بررسي وتعمق بر روي اين حركات است. دراين روش فرد مي تواند با استفاده از تجسم وتصور خلاق با اجراي كاتا به قدرت واقعي

كه در كاتا نهفته است پي ببرد.

اگر شخص بدون دانستن كاربرد واقعي هر تكنيك كاتايي انجام دهد،هيچ نوع قدرت وجذابيتي از انجام آن كاتا

حاصل نمي شود.

هميشه به ياد داشته باشيد كه حركت كاتا داراي هدف ومنظوري است كه البته كاملا مشخص است. تاكيد واهميت هر حركت در كاتا بسيار متفاوت است. از طريق تحقيق وتفحص در بونكاي ،شما مي توانيد به اين

هدف ومنظور دست پيدا كنيد. حتي يك جابجايي كوچك پا در كاتا را نبايستي ساده انگاشت. يك حركت هوشمندانه از حركتي دوراني در مركز خود به قدرت بسيارقوي در نقاط بسيار دورتر از اين مركز تبديل

خواهد شد.اثر يك جابجايي 15 درجه دست را مي توان كاملا در تغيير زاويه شانه ها مشاهده كرد. اما تفاوت

اين تغيير محسوس از ضربه اي موثر وخرد كننده تر است تا حركت اضافي غير موثر.

ختي يك تغيير كوچك در حركت پا نيز مي تواند از عدم عقب نشيني،محكم واستوار ايستادن در مبارزه حكايت كند.

(دنیای کاراته) 


انواع ماكي وارا:

 

مرسوم ترين آن تاچي ماكي وارا ((makiwara tachi يا ماكي واراي ايستاده نام دارد و اج ماكي وارا(  (age makiwara  كه از سقف آويزان مي شود.

 

تاچي ماكي وارا بر دونوع است:

يكي كه بر روي ((pad انجام مي شود و ضربه از جلو وارد مي گردد و ديگري ،دوراني وزاويه دار به طوري كه تيغه هاي دست (شوتو) بر روي اين بخش از صفحه ضربه وارد مي كنند. مي توان بالاي ماكي وارا را با طناب بست وبا يك تكه چوب روي آن ضربه زد تا سطح آن صاف شود. ازآنجايي كه تاچي ماكي وارا با پد ( (pad رايج ترين شكل ماكي وارا است كه به آساني هم آموزش داده مي شود موضوع عمده مقاله ما هم همين امر خواهد بود.

 

ابعاد ماكي وارا:

ماكي وارا شامل صفحه مستقيمي است كه سطح آن در بالا قرار دارد.طول صفحه 7 تا8 فوت

مي باشد كه به صورت مورب برش خورده و قسمت بالاي آن داراي ضخامتي برابر نيم اينچ مي باشد. در قديم،سطحي كه بر آن ضربه وارد مي شد،متشكل از حصير بود كه طنابي به آرامي اطراف آن پيچيده شده بود ولي امروزه به جاي حصيرازلاستيك يا چرم استفاده مي شود.

در پايه انتهاي صفحه ،دو بخش موازي عمودي 2 در 4 به طول صفحه وجود داردكه به سمت

بوده وبه عنوان سطح ضربه زني شناخته مي شود. براي نصب ،مكاني را انتخاب كنيد كه تحت تا ثير شرايط جوي نباشد. اطمينان حاصل كنيد،زميني كه قرار است تمرينات با ماكي وارا را انجام دهيد،صاف ويكدست باشد.

 

نصب ماكي وارا:

حفرهاي به عمق 3 تا 4 فوت وبه پهنايي حفر كنيد. سنگ هاي ته حفره را جمع كنيد و پايه ي

صفحه را درون حفره بگذاريد ،به طوري كه وسط صفحه ضربه زني در سطح شبكه خورشيدي باشد. بقيه حفره را با گل ولاي پر كنيد.

قسمت بالاي صفحه:

  بالاي صفحه (قسمت ضربه زني ) ،بايد بدون نيازبه وارد شدن فشار زياد 5 تا 6 اينچ حركت

كند. دلائل استفاده از ماكي وارا نشان دهنده اين است كه ضربه زدن به چيزي شبيه به چيست .

پس همانا دليل اصلي تقويت مچ دست ها ،مفصل ها ونيز ماهيچه ها ، ليگمان ها و فكر مي

باشد.

 

فوائد ماكي وارا:

ماكي وارا بر عكس كيسه بوكس از سخت شدن ضربات جلوگيري مي نمايد. ماكي وارا باعث 

افزايش سرعت وفعاليت هاي فكري مي شود.ماكي وارا باعث تقويت روح نيز مي شود. زيرا

مدام انگيزه ادامه كار در انسان را افزايش مي دهد. ماكي وارا باعث انجام فنون قدرتي شده و موجب افزايش قدرت بدن مي گردد.

 

ضربات مطمئن وايمن:

ضربه دست را طوري بر ماكي وارا وارد نماييد كه فقط دو نقطه سيكن با آن برخورد داشته

باشد. بهتر است در ابتدا ضربات را نيمه قدرتي بزنيد وبه مرور زمان و پس از هفته ها وماه ها تمرين بر قدرت آن بيا فزاييد. تمرين با ماكي وارا وپيشر فت در آن سال ها به طول مي انجاميد پس لازم است در اين خصوص عجله اي در كار نباشد. نكته اي كه بايستي مورد توجه

قرار گيرد ،انعطاف پذيري پايه ماكي وارا مي باشد. اگر پوست خود را با واد طبي سفت كنيد

به پيشگيري از آسيب ها كمك خواهيد كرد. نكته بعدي اين كه،در انتهاي ضربه دست خود را

قفل نكنيد. پاي عقب را به محض زدن ضربه قفل كرده وهم زمان ماهيچه هاي بدن را منقبض

نماييد. سعي نماييد،از فنون مختلف براي ضربه زدن به ماكي وارا استفاده كنيد.

هدف از تمرين با ماكي وارا،آماده سازي دست ها و بدن مي باشد به طوري كه فنون قوي تر و موثر تر اجرا گردد.همچنين بعد از كلاس هم سعي نماييد تمرين كنيد تا آموزش شما تكميل گردد. بعضي افراد به غلط عقيده دارند كه هدف اوليه از زدن ضربه به ماكي وارا ايجاد پينه

بر روي سيكن است. هنگام زدن ضربه بدن را منقبض و منبسط كنيد و عمل تخليه هوا از ريه

را به خوبي انجام دهيد.  

 (دنیای کاراته) 


 

كي هونوكاتا (تكنيكهاي زنجيره اي)

 

کیوکوشین کاراته

 

 

                                                  کمربند نارنجی

 

 چند نمونه از تمرينات كي هو نو كاتا:

 1. ذنكوتسوداچي : مايته سيكن جودان اوكه. سيكن چودان گيا كوسوكي

 2. ذنكوتسوداچي : چوسوكومايگري , چودان گيا كوسوكي .

 3. ذنكوتسوداچي : چودانسوتواوكه , سيكن چودان گيا كوسوكي .

 4. ذنكوتسوداچي : جودان سوتوتاي سوكومواشي گري , چودان گيا كوسوكي .

 5. ذنكوتسوداچي : چودان اوچي اوكه , سيكن چودان گيا كوسوكي .

 6. ذنكوتسوداچي : جودان اوچي سوكوتومواشي گري , چودان گيا كوسوكي .

 7. ذنكوتسوداچي : سيكن گدانباراي , گدان گيا كوسوكي .   

 8. ذنكوتسوداچي : جودان مواشي گري , چودان گيا كوسوكي .

 9. ذنكوتسوداچي : سيكن مايته جودان سوكي  ,مايته چودان سوكي .

 01. ذنكوتسوداچي : سوكوتوكانستسوگري , سيكن چودان گيا كوسوكي .

 

 

                                                     کمربند آبی

 

چند نمونه از تمرينات كي هو نو كاتا

 1. ذنكوتسوداچي : چودان مايته سوكي , مايته سوكي , چودان گيا كوسوكي ,چودان مايته سوكي.

 2. ذنكوتسوداچي : چودان مايته اوچي اوكه , گيا كوسيكن گداي باراي (بصورت همزمان).

 3. ذنكوتسوداچي : چودان مورته اوچي اوكه .

 4. ذنكوتسوداچي : گيا كوچوسوكو جودان مايگري , مايته جوداناوكه,گيا كوجودان سوكي.

 5. ذنكوتسوداچي : گياكوتاي سوكوسوتو مواشي گري , مايته چودان سوتواوكه , چودان گياكوسوكي.

 6.  ذنكوتسوداچي : سوكوتواوچي مواشي گري , مايته چودان اوچي اوكه ,گياسوكي.

 7. ذنكوتسوداچي : چودان مواشي گري , سيكن گدان باراي ,گياكوسوكي گدان .

 8. ذنكوتسوداچي : جودان مايگري , چودان سوكوتويوكوگري(لگدها در جهت خودشان).

 9. ذنكوتسوداچي : جودان مايگري ,  جودان مواشي گري(با يك پا بجلو).

 10. كوكوتسوداچي : گياكومايگري ز شوتومواشي اوكه .

 11. كوكوتسوداچي : گياكومايگري , چودان اوچي اوكه .

 

 

 

                                      کمربند زرد

چند نمونه از تمرينات كي هو نو كاتا :

1. ذنكوتسوداچي : جودان اوكه, چودان گيا كوسوكي . چودان سوتواوكه, چودان گيا كوسوكي.

   چودان اوچي اوكه, چودان گيا كوسوكي. مواته گدان باراي , گيا كوسوكي.

2. ذنكوتسوداچي : گداي باراي , چودان گيا كوسوكي. چودان اوچي اوكه,  چودان گيا كوسوكي.

   چودان سوتواوكه , چودان گيا كوسوكي. مواته جودان اوكه, چودان گيا كوسوكي.

3. ذنكوتسوداچي : چودان مايگري. جودان مواشي گري, چودان گيا كوسوكي.

4. ذنكوتسوداچي : جودان مواشي گري, چودان مايگري. چودان گيا كوسوكي.

5. ذنكوتسوداچي :  مائه كايگري . شوتو مواشي اوكه .

6.  ذنكوتسوداچي : مائه مواشي گري . شوتو مواشي اوكه.

7. ذنكوتسوداچي : (چودان مايته اوچي گياكوگدان باراي) , موروتوسوكي چودان .

8. ذنكوتسوداچي : جودان مايگري, چودان يوكوگري , چودان اوشيروگري(با يك پا در جهات خودش).

9. ذنكوتسوداچي : هيجي جودان مايگري , هيجي جودان آگواوچي , هيجي جودان اوروشي اوچي.

10. كيبا داچي : جون سوكي (كوجوكيبا داچي) .

 

 

                                          کمربند سبز

چند نمونه از تمرينات كي هو نو كاتا :
1-ذنكوتسوداچي : جودان اوكه, چودان گيا كوسوكي-
   سانچين داچي : چودان سوتواوكه, چودان گيا كوسوكي-
   كوكوتسوداچي : چودان اوچي اوكه, چودان گيا كوسوكي-
  حركت كوكوتسوداچي تبديل به كوجوكيبا داچي ضربه جون سوكي (كليه تكنيكها با يك شماره اجرا شود).
2- ذنكوتسوداچي : ماي كه آگه , چودان مايگري ,جودان اوكه ,گيا كوسوكي, ماي كه آگه,
  سوتومواشي گري , سوتواوكه,گيا كوسوكي ماي كه آگه,اوچي مواشي گري , اوچي اوكه ,
  گيا كوسوكي.(هر دو لگد با يك پا)
3- سانچين داچي  : جودان  اوكه. سوتواوكه. اوچي اوكه . گدان باراي, گيا كوسوكي(دفاعها با يكدست).
4- كوكوتسوداچي : مائه مايگري جودان. شوتو مواشي اوكه.( اوچي اوكه . گدان باراي)سمبون.
5- ذنكوتسوداچي  : شوتوگامّن سوتواوچي . گياكوشوتوساكوتسو اوچي كومي.مايته يوهان نوكيته .
6- ذنكوتسوداچي: شوتوگامّن اوچي اوچي. گياكوشوتوهيزو اوچي– مايته شوتوساكوتسو اوچي .
7- كوجوكيباداچي: كانستسوگري. يوكوگري (با چرخش 180درجه ازجلوو با يك پا ).
8- كوجوكيباداچي: اوشيرومواشي گري. يوكوگري ,( با چرخش 180 درجه ازپشت و وبا يك پا)
9- يون جوكوكيباداچي: هيجي جودان سوتواوچي . (با كمك دست عكس العمل).
   كاكه . اوراكن سايواوچي . گدان باراي, گيا كوسوكي.
10- ذنكوتسوداچي: گياكومايگري جودان . اوچي اوكه . اوراكن شومن اوچي , گيا كوسوكي.

 

 

 

                                        کمربند قهوه ای

چند نمونه از تمرينات كي هو نو كاتا :

1-ذنكوتسوداچي : جودان اوكه, چودان گيا كوسوكي-

   سانچين داچي : چودان سوتواوكه, چودان گيا كوسوكي-

   كوكوتسوداچي : چودان اوچي اوكه, چودان گيا كوسوكي-

  حركت كوكوتسوداچي تبديل به كوجوكيبا داچي ضربه جون سوكي (كليه تكنيكها با يك شماره اجرا شود).

2- ذنكوتسوداچي : ماي كه آگه , چودان مايگري ,جودان اوكه ,گيا كوسوكي, ماي كه آگه,

  سوتومواشي گري , سوتواوكه,گيا كوسوكي ماي كه آگه,اوچي مواشي گري , اوچي اوكه ,

  گيا كوسوكي.(هر دو لگد با يك پا)

3- سانچين داچي  : جودان  اوكه. سوتواوكه. اوچي اوكه . گدان باراي, گيا كوسوكي(دفاعها با يكدست).

4- كوكوتسوداچي : مائه مايگري جودان. شوتو مواشي اوكه.( اوچي اوكه . گدان باراي)سمبون.

5- ذنكوتسوداچي  : شوتوگامّن سوتواوچي . گياكوشوتوساكوتسو اوچي كومي.مايته يوهان نوكيته .

6- ذنكوتسوداچي: شوتوگامّن اوچي اوچي. گياكوشوتوهيزو اوچي– مايته شوتوساكوتسو اوچي .

7- كوجوكيباداچي: كانستسوگري. يوكوگري (با چرخش 180درجه ازجلوو با يك پا ).

8- كوجوكيباداچي: اوشيرومواشي گري. يوكوگري ,( با چرخش 180 درجه ازپشت و وبا يك پا)

9- يون جوكوكيباداچي: هيجي جودان سوتواوچي . (با كمك دست عكس العمل).

   كاكه . اوراكن سايواوچي . گدان باراي, گيا كوسوكي.

10- ذنكوتسوداچي: گياكومايگري جودان . اوچي اوكه . اوراكن شومن اوچي , گيا كوسوكي.

 

 

 

                                 کمربند مشکی

 

 

كي هونوكاتا  

 1. ذنكو تسو داچي : جودان اوكه , سوتو اوكه. اوچي اوكه , گدان باراي , گيا كوسوكي.

2. سانچين داچي: سوتو اوكه ,اوچي اوكه, اوراكن شومن اوچي , هيچي جودان سوتو اوكه ,

   تتسوئي گامّن اوچي اوچي.

3. كوكوتسوداچي:  مائه مايگري ,مائه جودان مواشي گري ,شوتومواشي اوكه ,موروته سوكي جودان

   كامائه .

4. كيبا داچي(كيوجو):كانستسوگري ,يوكوگري گدان باراي,جون سوكي(با چرخش 180 درجه از جلو)

5. ذنكو تسو داچي : جودان اوكه. گيا كوسوكي. سانچين داچي  : سوتو اوكه -گيا كوسوكي.

6. كوكوتسوداچي : اوچي اوكه گيا كوسوكي.

7. كيبا داچي: گدان باراي,جون سوكي(تبديل چرخشها)

8. ذنكو تسو داچي: اجراي پنج شوتو اصلي با هر دو دست .

9. ذنكو تسو داچي: مايگري, يوكوگري , اوشيروگري. هيزا گري(درجهات خودش).

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۳ساعت 11:51  توسط سپهر |